Wat is de stand van zaken rondom de wetgeving voor zzp’ers?

Bron: rendement.nl – In een kamerbrief is meer duidelijkheid gegeven over de voortgang van de wetgeving voor zzp’ers. Hieruit blijkt onder meer dat uiterlijk per 1 januari 2019 een bijlage aan het Handboek Loonheffingen wordt toegevoegd waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of er sprake is van een gezagsrelatie.

Met de opname van het criterium ‘gezag’ in het Handboek Loonheffingen krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers meer handvatten om zelf te beoordelen of er sprake is van een arbeidsrelatie of niet. De volgende elementen spelen hierbij altijd een rol:

 • leiding en toezicht: welke invloed heeft de opdrachtgever op de manier waarop de werkende zijn werkzaamheden uitvoert? 
 • vergelijkbaarheid personeel: in hoeverre is de verhouding tussen de opdrachtgever en de werkendevergelijkbaar met personeel dat in dienst is bij de opdrachtgever?
 • werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen: in hoeverre kan de werkende zelf zijn werktijden en de locatie waar hij zijn werkzaamheden uitvoert bepalen? En welke invloed heeft de opdrachtgever op de materialen en hulpmiddelen die de werkende gebruikt?
 • manier waarop de werkende naar buiten treedt: in hoeverre maakt de werkende daadwerkelijk deel uit van de organisatie waarvoor hij werkt? Is hij bijvoorbeeld verplicht om bedrijfskleding te dragen en visitekaartjes van het bedrijf te gebruiken?

Daarnaastzijn er nog een aantal andere aspecten die bij de beoordeling van de arbeidsrelatie kunnen meewegen:

 • aansprakelijkheid voor risico’s: is de opdrachtgever aansprakelijk bij onder meer schade (aan derden), ziekte en ongevallen?
 • concurrentie- en relatiebeding: welke invloed heeft de opdrachtgever op het aannemen van opdrachten door de werkende bij een andere opdrachtgever?
 • beloning: in hoeverre is de beloning anders dan bij werkenden in loondienst? Krijgt de werkende bijvoorbeeld doorbetaald als hij op vakantie gaat?

Webmodule naar verwachting eind 2019 klaar

Het kabinet is ook bezig met de uitwerking van de webmodule voor het verkrijgen vaneen opdrachtgeversverklaring. Via deze module kunnen opdrachtgevers straks een verklaring krijgen als uit de beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. De verwachting is dat deze webmodule eind2019 klaar is.

De maatregelen voor zzp’ers met een laag uurtarief en zzp’ers met juist een hooguurtarief worden de komende tijd verder uitgewerkt en in wetgeving gegoten. Het plan is om dit wetsvoorstel in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie. De maatregelen zouden dan per 1 januari 2021 in kunnen gaan.

Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte? Bekijk de checklist.

Bron: Belastingdienst – De blauwe envelop ligt u aan te staren op de dat-moet-ik-doen-maar-stel-het-liever-uit-stapel. U moet eraan geloven: de belastingaangifte. Maar als u van tevoren alle gegevens al bij elkaar zoekt, valt het erg mee.

Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet:

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
 • uw rekeningnummer
 • uw DigiD en dat van uw partner
  Doet u samen met uw fiscale partner aangifte? Houd dan allebei uw eigen DigiD bij de hand.

Inkomsten

 • uw jaaropgaven over 2016
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken
 • ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • het jaaroverzicht 2016 van uw betaalrekening
 • het jaaroverzicht 2016 van uw spaarrekening
 • het jaaroverzicht 2016 van uw beleggingen

Wonen

 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2015
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie
 • als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

 • een overzicht van ontvangen studiefinanciering
 • gegevens van leningen en andere schulden
 • betaalde kinderalimentatie
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2016
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2016

Tip: Het is ook handig om uw aangifte van vorig jaar erbij te pakken, zeker als er in het afgelopen jaar niet veel veranderd is.

Niet alles gevonden? Hebt u al aan de digitale documenten gedacht?

Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag 2016 bijvoorbeeld.

Hebt u alle gegevens verzameld? Dan kunt u belastingaangifte doen.

VIA steeds verder uitgebreid, maar ‘kijk goed’

Bron: Nextens – Vanaf morgen kunnen er 70.000 mensen tegelijk aangifte inkomstenbelasting doen. Dat is 30.000 meer dan vorig jaar. Dat zegt Eline Spros-Vierkant, directeur interactie van de Belastingdienst, bij de aftrap van de campagne. Ook dit jaar vult de fiscus weer meer vooraf in dan het jaar daarvoor, maar ‘kijk goed’, aldus het campagnethema.

Verhoogde capaciteit

Dit jaar hebben 8,6 miljoen mensen een uitnodiging gehad om aangifte te doen. Daarvan zijn 7,4 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers. ‘We hebben ook dit jaar weer stappen gezet om het aangifteproces beter te maken dan vorig jaar’, zegt Spros. De capaciteit van de systemen is vergroot, zodat meer mensen tegelijkertijd aangifte kunnen doen. Vorig jaar startte de dienst met een capaciteit van 40.000, maar doordat er problemen ontstonden werd het omhoog geschaald naar 70.000. Dit jaar begint de fiscus meteen met die capaciteit.

Kijk goed

Daarnaast zijn in de vooraf ingevulde aangifte (VIA) ook dit jaar weer meer gegevens ingevuld dan vorig jaar. ‘Maar’, zegt Spros, ‘het is belangrijk dat iedereen die gegevens in zijn eigen aangifte goed controleert en waar nodig aanvult. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor de aangifte die je indient.’ En dat is ook het campagnethema van dit jaar ‘Kijk goed of uw aangifte volledig is’. Op 2 maart start de campagne op radio, televisie en online waarbij mensen letterlijk het gezicht tegen het computerscherm drukken om het goed te kunnen zien.

Vooraf ingevuld

Ruim twee miljoen gegevens worden door de Belastingdienst vooraf ingevuld in de aangifte.
Dit jaar is de VIA onder andere aangevuld met gegevens van pensioenen, partnerverzekeringen en informatie vanuit het buitenland. Dit zijn alle gegevens die de Belastingdienst vooraf invult:

 • burgerservicenummer en geboortedatum
 • naam, burgerservicenummer en geboortedatum van uw echtgenoot of van degene met wie u heel 2016 samenwoonde
 • de periode dat u getrouwd was of samenwoonde in 2016
 • naam, burgerservicenummer en geboortedatum van uw kind of kinderen
 • loon, naam werkgever, arbeidskorting en ingehouden loonheffing
 • pensioen en andere uitkeringen
 • voordeel personeelsleningen
 • werkzaamheden als gastouder in de kinderopvang
 • werkzaamheden als verzorgende van iemand die u uit een persoonsgebonden budget ontvangt
 • loon Zorgverzekeringswet
 • WOZ-waarde en adres van uw eigen woning en de periode dat deze woning uw hoofdverblijf was
 • gegevens van uw andere woningen in Nederland, zoals een vakantiehuis
 • ontvangen studiefinanciering en uw studieperiode
 • heffingskortingen: jonggehandicaptenkorting, alleenstaandeouderenkorting, levensloopverlofkorting, inkomensafhankelijke
 • combinatiekorting
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
 • lijfrentepremies
 • hypotheekgegevens
 • banksaldi- en spaartegoeden
 • waarde effectenportefeuilles en dividendbelasting incl. betaalde bronbelasting buitenlandse beleggingen
 • waarde premiedepots bij banken of verzekeraars incl. partnerverzekering
 • waarde (belaste) kapitaalverzekeringen
 • leningen en andere schulden
 • buitenlandse pensioenen (Duitsland, België, Oostenrijk, Denemarken, Slovenië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië, Luxemburg,
 • Finland, Kroatië, Groot-Brittannië en Estland)
 • premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
 • buitenlandse spaartegoeden

Veelgemaakte fouten

Nieuw dit jaar bij de aangifte is ook een zogenoemde aangiftechecklist. Als die lijst van te voren wordt bekeken, kunnen veelgemaakte fouten in de aangifte worden voorkomen, aldus Spros. Er worden bijvoorbeeld veel fouten gemaakt bij aftrekposten, zorgkosten, studiekosten en de eigen woning. Vanaf 1 maart is er zowel een checklist voor ondernemers als voor particulieren te vinden op belastingdienst.nl/aangifte.

Zzp’ers vervangen door uitzendkrachten

Bron: FD – Door de onzekerheid van de Wet DBA zetten grote bedrijven liever uitzendkrachten in dan zzp’ers. In sommige branches is het niet duidelijk wat een schijnconstructie is en wat niet. Daarnaast is er meer nodig dan alleen roepen dat bedrijven tot 1 januari 2018 geen boetes krijgen.

Uitzendkracht is duurder

Dat blijkt uit een rondgang van het FD bij toonaangevende fiscalisten die het grootbedrijf adviseren: Boris Emmerig van Holla Advocaten, Aleid Langevoord van Loyens & Loeff en Jan-Bertram Rietveld van EY. Het feit dat uitzendkrachten duurder zijn dan zzp’ers nemen bedrijven voor lief, zegt Langevoord tegen de krant. ‘Voor €10.000 koop je de garantie dat je achteraf geen gedoe krijgt.’

De wet is duidelijk

Volgens Langevoord maakt de wet heel duidelijk onderscheid tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst. Maar wat volgens de wet een opdrachtovereenkomst is, noemt de Belastingdienst een arbeidsovereenkomst en andersom. ‘Dat is frustrerend hoor’, zegt Langevoord.

Fiscus schept onduidelijkheid

De verwarring is het grootst voor opdrachtgevers in de bouw, het bank- en verzekeringswezen en de mediawereld. Welke zzp-opdracht is een schijnconstructie is en welke niet? Ze gaan daarom door met het opschorten van zzp-opdrachten, de lijn die zij vorig jaar in gang hebben gezet. De klanten van Rietveld voelen zich gedwongen payrollbedrijven in de arm te nemen. Het zijn de bedrijven die, zo zegt Rietveld, de fiscus altijd bestempeld heeft als “de slechte partners”. Volgens Rietveld vindt de fiscus van alles fout, waar wat wel goed is, kunnen ze je ook niet vertellen.

Wet van tafel

Onder de fiscalisten brokkelt de steun voor de Wet DBA verder af. Langevoord, Emmerig en Rietveld kijken uit naar een nieuwe staatssecretaris die zonder gezichtsverlies de wet van tafel veegt, zo zeggen ze tegen het FD.